Физика
Физика, 04.12.2019 18:15, ксениякейт

Зміна положення тіла в просторі відносно іншого тіла з часом називається ….
основна механіки полягає у визначенні у будь – який момент часу значення …
розв’язання основної і механіки для прямолінійного рівномірного рух має вигляд …..
якщо рівнодійна всіх сил, що прикладені до тіла, дорівнює нулю, то тіло рухається ….
під час криволінійного руху швидкість тіла напрямлена по …..
прискорення при криволінійному русі, що характеризує зміну напряму швидкості, називають ….
під час руху матеріальної точки по колу нормальне і тангенціальне прискорення між собою …
під час руху по колу між тангенціальним і кутовим прискоренням існує зв'язок …
нормальне прискорення під час криволінійного руху характеризує зміну …. швидкості
величину, що характеризує кількість обертів тіла за секунди, називають …
сили, що виникають при взаємодії двох тіл, мають …
величина кінетичної енергії тіла залежить від …
напрямлений потік рідини або газу називають ……
напрямлений потік рідини або газу окремими шарами без перемішування називають …. течією.
напрямлений потік рідини або газу з постійною за величиною та напрямом швидкістю називають …. течією.
напрямлений рух рідини або газу під час якого утворюються вихорі називають …. течією.
сильний, поривчастий вітер є прикладом утворення …. течії
рух води у рівнинній, спокійній річці восени є прикладом ….. течії.
влітку на середині рівнинної, спокійної річки її течія є прикладом ….. течії.
утворення торнадо є прикладом … течії повітря.
напрямлений рух води у гірській річці є прикладом ….. течії.
біля опори мостів напрямлений рух води є прикладом …. течії.

молекулярна фізика та термодинаміка
прикладом ідеального газу є …
явище взаємного проникнення молекул однієї речовини у проміжки молекул іншої речовини, з якою вона доторкається, називають ….
швидкість протікання явища дифузії залежить від …
концентрація молекул повітря і тиск з підняттям угору …..
зміна стану газу, що відбувається при постійному тиску, називається …… процесом.
ідеальний газ під час нагріванні не виконує роботу при …. процесу
сума кінетичної і потенціальної енергії молекул, з яких складається тіло, називається… енергією
під час якого ізопроцесу внутрішня енергія залишається незмінною?
під час якого ізопроцесу газ під час нагрівання не виконує роботу?
якщо ідеальний газ сам виконує роботу проти зовнішньої сили, то при цьому його внутрішня енергія …
процес зміни стану газу, при якому відсутня теплопередача з навколишнім середовищем, називають …… процесом.

Ответ
Всего ответов: 2

Похожие вопросы

Предмет
Физика, 08.03.2019 13:40, youlia86
До какой высоты h налито масло в цилиндрический сосуд, если оно давит на дно с силой, модуль которой f= 10 н, а площадь основания сосуда s = 10 см2? решите! надо
Ответов: 2
Предмет
Физика, 09.03.2019 20:10, Yakubovadiana
На сколько градусов нагреется 0,2 кг воды, если ей передать 10 дж теплоты ?
Ответов: 3
Предмет
Физика, 10.03.2019 07:30, ilariyao
На тележку с песком, движущуюся горизонтально со скоростью 6 м/с, падает и застревает в песке арбуз массой 5 кг. с какой скоростью будет двигаться тележка, если ее масса с песком равна 10 кг?
Ответов: 4
Предмет
Физика, 11.03.2019 17:40, Blackwolf11111
Автомобиль движется на повороте дороги, который представляет собой половину дуги окружности радиусом 20 м. определите путь и модуль перемещения автомобиля за время поворота.
Ответов: 3
Предмет
Физика, 11.03.2019 20:20, cvutik
Какова средняя кинетическая энергия молекулы кислорода при нормальных условиях
Ответов: 3
Предмет
Физика, 12.03.2019 18:40, helppliz4
Найди в инете как решить на рисунке график зависимости модуля индукции b магнитного поля от времени t. в это поле перпендикулярно линиям магнитной индукции помещён проводящий прямоугольный контур сопротивлением r = 0,4 ом. длина прямоугольника равна 6 см, а ширина — 1,5 см. найдите величину индукционного тока, протекающего по этому контуру в интервале времени от 5 с до 7 с. ответ выразите в ма
Ответов: 3
Предмет
Физика, 12.03.2019 22:10, mariam0071
Как изменится период колебаний маятника,если его поднять на гору?
Ответов: 3
Предмет
Физика, 13.03.2019 12:40, nastya2736
Фудболист высокого класса робегает за матч около 20км. какова его средняя скорость.дано: ? , си: ? ,решение: ?
Ответов: 2
Вопросов на сайте: 10003229