Беларуская мова

Замяниць выдзеленныя словы на прынадлежныя прыметники цацки альбины, сумка андрэя, сад антося, стужка насцечки, выступленне аленки

выздяленныя словы альбина, андрей, антося, насцечка, аленка,

Ответ
Всего ответов: 1

Похожие вопросы

Предмет
Беларуская мова, 17.04.2019 21:26, 123456sa
Адзначце якия з пераличаных прымет не характеризует характеризует тэкст : сэнсавая цэласнасть ,завершаннасць, адкрытасць , разгорнутасць
Ответов: 1
Предмет
Беларуская мова, 23.04.2019 17:41, Amalik0
4. запішыце лічэбнікі словамі, вызначце разрад лічэбнікаў па-водле значэння.20,3; 66; 618; 14; 33-і.​
Ответов: 3
Предмет
Беларуская мова, 02.05.2019 21:26, PrOFy100
9адзначце сказы, дзе трэба паставіць працяжнік: 1) дзед адчыніць акно _ у хату ўварвуцца дзіцячыя галасы. 2) цяжка ў гэтую пару птушкам _ корму ўсѐ менш і менш. 3) яны _ лѐн – гэта багацце калгаса. 4) паспрабавалі падставіць лесвіцу _ стрэлы зноў адагналі ворагаў. 5) яго ўгаворвалі не плысці _ застацца тут. 10 адзначце сказы з рознымі віі сувязі, дзе знакі прыпынку пастаўлены правільна: 1) яшчэ сон звівае павекі, і іх цяжка разарваць, і галава яшчэ не прачнулася, а ўжо радасць, што зноў дома і што не з’язджаў ніколі. 2) спачатку начаваў алень у катлаване, дзе стаяла наша гармата, але срэлы напалохалі жывѐлу, і ѐн стаў абыходзіць гарматы. 3) напружана чакаеш, калі пачуецца лѐгкі шоргат і жывое варушэнне ў печы, і з плячэй быццам зваліцца гара. 4) жыццѐ многіх пакаленняў прайшло перад дубамі, і праходзіць, нібы тыя хвалі, ўж о абвіваюць роўны груд а яны ўсѐ стаяць. 5) стаялідва стажкі сена і адзін быў так абскубаны, што нагадваў грыб.
Ответов: 2
Предмет
Беларуская мова, 25.05.2019 05:10, milashka455
Зрабиць фанетычны разбор слова "палявая"
Ответов: 2
Предмет
Беларуская мова, 27.05.2019 05:10, stasusha04
Как правильно написать на бел. яз. слово - шчыбятали
Ответов: 3
Предмет
Беларуская мова, 07.06.2019 00:20, Темирлан2003
1)гэй,на беразе ! данесся хрыплаватыголас з мора падымайце канат ! 2) таксама прыехали паступаць зауважыу сам сабе сцепка и пагля дзеу на гэтых людзей як на сваих канкурэнтау ю 3) дзядька звярнууся алесь да антося назавице прыкметы на дождж мне трэба записаць 4) каб неяк развеяць няемкасць маша сказала я думаю мяняць кватэру постате потребные знаки прыпынку у простай мове
Ответов: 1
Предмет
Беларуская мова, 11.06.2019 08:00, Alex71532
Прачытайце скорагаворку. ларыса варыла рыбу з лауровым листом. спишыте назавице словы з гукам р
Ответов: 2
Предмет
Беларуская мова, 11.06.2019 15:50, dimka20219
Калi злучнiк і вымаўляецца як [ы] ​
Ответов: 3
Вопросов на сайте: 10003229